jste zde: úvodní » Ostraha objektů


Ostraha objektů - Bezpečnostní služby

Naše bezpečnostní agentura věnuje mimořádnou pozornost Vašim potřebám a Vy se
soustřeďte jen na své obchodní aktivity.

Analýza a návrh použití bezpečnostních služeb bezpečnostní agentury

Analýza potřeb a očekávání cílů projektu

Prvním krokem bude realizace vstupního rozhovoru s osobami Zadavatele odpovědnými za danou oblast. V  rámci tohoto vstupního rozhovoru budou pojmenována klíčová očekávání, potřeby a požadavky na společný projekt „Ochrana objektů za použití bezpečnostních opatření".

Definované klíčové potřeby budou následně stanoveny jako cíle projektu, v jejichž rámci bude ochrana objektů poskytována.

Je samozřejmé, že jedním z požadavků a cílů bude dosažení zlepšení stávajícího stavu.

Analýza stávajících procesů a postupů

Provedeme inventuru stávajícího stavu ochrany objektů, tzn. vyhodnotíme bezpečnostní rizika, stanovením množství a významu majetku, hrozbám, kterým je tento vystaven a zranitelnosti vůči těmto možným hrozbám.

Zaměříme se  právě na oblasti, které nejsou z pohledu managementu zcela, či dostatečně funkční a vyžadují  efektivní změnu.

Návrh ochrany objektu jako souboru opatření

Na základě informací získaných v rámci úvodní analýzy zpracujeme návrh použití bezpečnostních opatření, tedy provádění fyzické ostrahy objektů, využívání technických prostředků a režimových opatření při ochraně objektů a tyto definujeme a popíšeme do Instrukcí pro výkon bezpečnostní služby.

Dokument s jednotlivými popisy předložíme k připomínkování a po zapracování připomínek pak ke schválení vedením společnosti. Prioritně vyjdeme ze stávajících procesů a postupů. V případě potřeby navrhneme vylepšení v jednotlivých oblastech a předložíme je k diskusi. V rámci analýzy procesů budeme hledat rizikové oblasti a příležitosti pro zlepšení.

Výstupem bude kompletně zpracovaná dokumentace určení rozsahu, způsobu a podmínek použití bezpečnostních opatření při ochraně objektů tak, aby plnila požadavky zadavatele definované v předchozích kapitolách a splňovala veškeré nároky na moderní ochranu majetku.

Reflektujeme potřeby a možnosti klienta a použitá bezpečnostní opatření jim přizpůsobujeme.

Realizace bezpečnostních služeb v praxi

Školení pracovníků

Předmětem školení bude navržený systém ochrany objektů, seznámení s povinnostmi jednotlivých pracovníků v souladu s požadavky systému, školení  PO a BOZP a školení k obsluze všech technických prostředků instalovaných na projektu.

Fyzická ostraha objektu

Zajistíme fyzickou ostrahu objektů, ve stanovenou denní i noční dobu, se stanovenou frekvencí a trasou obchůzek,  vlastními, vyškolenými, uniformovanými pracovníky:

 • občan ČR;
 • minimální věk 21 let;
 • způsobilost k právním úkonů;
 • čistý výpis z trestního rejstříku;
 • posudek lékaře o zdravotní způsobilosti;
 • profesní výcvik v oboru pracovník ochrany objektu.

Technické prostředky

Profesionální tým pracovníků bude v maximální míře schopen využívat stávající i budoucí, moderní technické prostředky:

 • mechanické zábranné prostředky,
 • elektrické zámkové zařízení a systémy pro zabezpečení vstupů a prokazování oprávněnosti ke vstupu
 • elektrické zabezpečovací signalizace a tísňové hlásiče,
 • speciální televizní systémy pro snímání a přenos pohybu osob a vozidel,
 • elektrické požární signalizace,
 • detektory látek a kovů.

Režimová opatření

Přijatá režimová opatření musí vycházet ze stávajících procesů a postupů, které budeme účinně aktualizovat a modernizovat:

 • režim vstupu a výstupu osob a vjezdu a výjezdu vozidel,
 • režim pohybu osob a vozidel,
 • režim manipulace s klíči,
 • režim recepce,
 • režim požární prevence.

Spolupráce s PČR, HZS, ZZS

V rámci realizace projektu, v případech, že ve chráněných objektech vznikne mimořádná událost (provozní havárie, výbuch, požár, živelná pohroma, velký únik PHM nebo chemických látek, krádež velkého množství materiálu, napadení objektu s následným zadržením pachatele trestní činnosti, fyzické napadení strážného při výkonu ostrahy, atd.) aktivně spolupracujeme s uvedenými institucemi.

Kontrola a údržba bezpečnostních služeb

Kontrolní činnost

V průběhu realizace projektu budeme provádět u jednotlivých bezpečnostních služeb potřebné interní audity. Jejich výstupem budou zprávy, na jejichž základě bude provedena realizace jednotlivých nápravných případně preventivních opatření, které zajistíme po konzultaci se Zadavatelem:

 • provedení pravidelných (1x měsíčně) i mimořádných auditů,
 • vyhotovení zpráv z těchto auditů, včetně návrhu doporučení pro zlepšení systému nebo zjištění neshod,
 • průběžná metodická kontrola pracovníků,
 • stálá kontrola pracovníků využitím kontrolního obchůzkového systému.

Požadavky na součinnost

Projekt bude vyžadovat součinnost na straně Zadavatele. Tuto předpokládáme v následujícím rozsahu:

 • poskytnutí interview řídícími pracovníky, jako podklad pro zpracování dokumentace,
 • připomínkování a schválení dokumentace,
 • stanovení odpovědné osoby k předávání úkolů nad rámec zpracované dokumentace,
 • vzájemná komunikace, konzultace a výměna nezbytných informací a hodnocení situace s cílem realizovat zdokonalení použití bezpečnostních opatření.

 

Certifikáty kvality ISO

Naši klienti

Víte, že ...?

 • činnost bezpečnostní agentury není v ČR upravena žádným zákonem.
 • způsob a rozsah ostrahy objektů bezpečnostní agenturou určuje zpravidla vlastník objektu.
 • na území ČR působí kolem 4 tisíc bezpečnostních agentur na základě vydané koncesní listiny.
 • podíl smluv s bezpečnostními agenturami zadaných na základě nejnižší nabídky představuje v ČR až 90%.
 • v místě naší působnosti je Bezpečnostní agentura Plzeň schopna zajistit ostrahu objektů do 24 hodin.
 • v současné době zaměstnáváme 80-100 pracovníků.
 • na trhu komerční bezpečnosti aktivně působíme od roku 1994.
ISO 9001Certifikát ISO 9001 ISO 27001Certifikát ISO 27001

KP-TINEX spol. s r.o.
Škroupova 2, 301 36 Plzeň

tel: 377221175
fax: 377221176
mail: sluzby@kp-tinex.cz